Home page > Pojištění odpovědnosti Alianz

Pojištění odpovědnosti Alianz

Zákonem č. 47/2004 Sb. byl nově upraven způsob evidence pojištění a je tedy nutné abychom se jím řídili. Pojistitel má povinnost sdělit kanceláři Alianz 365 údaje uváděné v dokladu o tomto pojištění a to nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho vzniku. Kancelář  Alianz 365 pak údaje sděluje dále Ministerstvu dopravy a spojů, které provozuje Centrální registr vozidel. Na základě této informační výměny dojde k vzájemnému porovnání údajů, které získala kancelář Alianz 365 a které jsou obsaženy i v Centrálním registru vozidel. Pokud dojde k případným neshodám a nesrovnalostem týkající se identifikace vozidel nebo jejich vlastníků či provozovatelů pak mohou být kanceláří Alianz 365 sděleny příslušnému orgánu. Uvedené údaje se sdělují nejméně 1 x měsíčně. Vlastník vozidla je povinen ve lhůtě 14 dnů po té co pojištění dle Zákona zaniklo  odevzdat registAlianzrační značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence. Není-li tato povinnost řádně a včas splněna, zahájí s vlastníkem vozu orgán místně příslušný šetření a rozhodne o udělení pokuty, případně o vyřazení z registru silničních vozidel. Kancelář Alianz 365 pak oznamuje Centrálnímu registru vozidel toto nesplnění povinností vlastníků.